NuorisoLeaderin idea

NuorisoLeaderin tavoitteena on käynnistää nuorten ja/tai lasten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.

NuorisoLeader on rahallista tukea lasten ja/tai nuorten projekteille. Tukea ei myönnetä ns. normaalitoimintaan vaan  esim. yksittäisen tapahtuman järjestämiseen.

Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla pääosin nuorten ja/tai lasten suunnittelema ja toteuttama. Nuorten pitää itse kirjoittaa hakemus ja raportoida siitä. Nuoriso-Leader on myös oppimisprosessi hankemaailmaan.

Projektin teeman tulee olla Loisto-strategian mukainen.

Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, osallistuminen tapahtumaan tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta.

 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen.
 • yleishyödyllisyysperiaatteiden pitää täyttyä.
 • Projektin kesto on enintään yksi vuosi.
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Tuen suuruus ja kustannusten kattaminen

Tuen suuruus on pääsääntöisesti 100 – 500 euroa/projekti, mutta poikkeuksellisen hyvät projektit voivat saada tukea jopa 1500 €.

 • Pienten tukien 100- 500 € myöntämisestä päättää Leader Ravakan henkilökunta yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
 • Suurten tukien 500-1500€ myöntämisestä päättää Leader Ravakan hallitus.
Leader Ravakalla henkilökunnalla ja puheenjohtajalla sekä Leader Ravakan hallituksella on täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemus harkintansa mukaan.

Tuki on 80-100 % kokonaiskustannuksista ja loput kustannuksista on omarahoitusosuutta.

Omarahoitusosuuden voi kattaa rahana ja/tai talkootyönä. Talkootyön arvo on 15 €/h/ hlö. 

Kuka voi hakea?

Toteuttaja/hakija voi olla joko

 • nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö
 • joukko yksityishenkilöitä, jolloin projekti tehdään yhteistyössä jonkin paikallisen tahon kuten esimerkiksi järjestön, koulun tai kunnan kanssa, ja/tai joku tällainen yhteisö toimii projektin suosittelijana.

Tukea voi hakea esim. yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25-vuotiasta henkilöä. Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka

 • täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa
 • vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

Projekti tulee toteuttaa tai sen hyötyjien tulee asua Leader Ravakan toiminta-alueella.

Hae NuorisoLeaderistä

NuorisoLeader -tukea haetaan Leader Ravakasta täyttämällä hakulomake.

Tuen käyttö

 • tuki on käytettävä siihen projektiin, johon se on haettu.
 • jos projektissa kerätään varoja, tulojen käyttötarkoituksesta tulee kertoa tukea haettaessa.
 • hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
 • NuorisoLeader –tuki on haettava ennen projektin toteuttamista.

Raportointi ja tuen maksaminen

 • Ryhmä/hakija raportoi projektin toteutumista Leader Ravakalle kuukauden sisällä projektin päättymisestä:
  • kirjallinen selvitys projektin toteutumisesta ja tuen käytöstä
  • toimittaa kuitit hankinnoista ja muista projektin toteuttamiseen liittyvistä kuluista
 • Mikäli hankinnasta ei ole erityisestä syystä saatavissa kuittia, tulee hankinta perustella ja hinta ilmoittaa erillisellä kirjallisella selvityksellä.
 • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisiä perusteita. Raportin voi toimittaa toimisto(at)ravakka.fi tai postitse Leader Ravakka, Vihtorinkatu 6, 23800 Laitila.
 • Leader Ravakan henkilöstö arvioi projektin toteutumisen raportoinnin perusteella ja päättää maksettavan tuen suuruuden.
  • Tuki maksetaan projektin jälkeen projektin toteutuneiden kustannusten mukaan.
  • Leader Ravakka varaa oikeuden olla maksamatta kaikkia ilmoitettuja kuluja, jos katsotaan ettei tukea ole käytetty haettuun kohteeseen.
  • Mikäli projektin kustannukset ovat suuremmat kuin haettu tuki, tukea ei myönnetä alkuperäistä päätöstä enempää.
  • Jos projekti toteutuu merkittävästi vajaana, tuki voidaan maksaa vain projektin toteutuneiden kustannusten osalta, ei siis kokonaisuudessaan.
  • Tuki voidaan maksaa tapauskohtaisesti ennakkoon.