Leader-ryhmän hallitus päättää rahoitettavat hankkeet

Ravakan hallituksessa on sääntöjen mukaan 7-14 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus päättää rahoitettavat hankkeet valintakriteerien pohjalta, Ravakan operatiivisen toiminnan suunnan ja seuraa hankkeiden ja strategian toteutumista.

Kolmikantaedustus

Hallituksessa on edustettuina julkiset tahot, yhteisöt ja maaseudun yksittäiset asukkaat.

Hallituskokoonpanossa tavoitellaan myös toiminta-alueen maantieteellistä kattavuutta.


Leader Ravakan Hallitus 2018

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Heidi Jaakkola, puheenjohtajaEija Maikola
040 7308033
050 342 6908
heidi.jaakkola(ät)ukipolis.fi
eija.maikola(ät)gmail.com
Uusikaupunki
Uusikaupunki
  
Pirita Laivanen
Tuija Kailaste
0443124265
02 8343689
pirita.laivanen(ät)eurajoki.fi
tuija.kailaste(ät)rauma.fi
Eurajoki
Rauma
  
Piia Allén
Katja Törrönen
040 777 1511044 738 3424
piia.allen(ät)laitila.fikatja.torronen(ät)pyharanta.fi
Laitila
Rauma
  
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja
Kari Puttaa
044 2791201
044 078 1566
vastavirta(ät)suomi24.fi
kari.puttaa(ät)gmail.com
Rauma
Vehmaa
  
Sanna-Kaisa Lehto
Kari Aalto
050 5731487
0456519941
sannakaisa.lehtomakela(ät)gmail.com
kari.aalto(ät)saaristonit.fi
RaumaUusikaupunki

 
Krista Topi
Tatja Penttilä
0500 114867
0409601171
krista.topi(ät)novoplastik.com
tatja-penttila(ät)gmail.com
Uusikaupunki
Uusikaupunki
  

Olga Raitanen

040 542 9650

olraitan(ät)gmail.com

Mynämäki
  
Saara Huovinen
Paula Sievilä
050 300 3504
050 308 7911
saara.huovinen(ät) iki.fi
paula.sievila(ät) gmail.com
Vehmaa
Eurajoki

Lauri Toivola
Leena Linnala
044 206 9640
050 324 2064
laurimtoivola(ät)gmail.com
linnala.leena(ät)gmail.com
LaitilaRauma
  
Simo Reijonsaari
Satu Puustinen
0440 532 771045 278 1852
simo.reijonsaari(ät)pookifoods.fisatupuu14(ät)gmail.com
Uusikaupunki
Mynämäki
  

Leader Ravakan säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Regional Rural Development Association Ravakka.

2 § Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Laitila.

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Satakunnasta kaksi kuntaa; Eurajoki ja Rauma sekä Varsinais-Suomesta viisi kuntaa: Laitila, Vehmaa, Uusikaupunki, Pyhäranta ja Mynämäki.

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhdistyksen toiminta-alueella.

3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisena yhdistyksenä edistää maaseudun kehittämistä sekä lisätä toiminta-alueensa maaseudun asukkaiden yleisiä edellytyksiä työllistyä ja asua toimivassa, turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä, jossa on riittävät lähipalvelut. Yhdistys kannustaa kyliä ja paikallisia yhdistyksiä ottamaan vastuuta oman alueensa kehittämisestä ja verkottumaan myös perinteiset rajat ylittävään yhteistoimintaan sekä edistää alueen vapaa-ajan asukkaiden kytkeytymistä paikalliseen kehittämistoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii toiminta-alueensa Leader-ohjelmaehdotuksen laatimisesta sekä sen hallinnoinnista ja seurannasta. Yhdistys edistää kylien yhteistoimintaa järjestämällä yhteisiä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tiedottaa maaseudun kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuuksista toiminta-alueellaan yleisesti. Yhdistys järjestää kursseja, opintomatkoja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille. Yhdistys auttaa maaseudun yritysten ja kylien sekä muiden maaseudun kehittämistyötä tekevien kansainvälistymistä välittämällä yhteyksiä ja järjestämällä tarvittaessa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen tulkkaus- ja käännöspalveluja hankeperusteisesti tai omakustannushintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea myös muita rahoitustukia, vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Hankittuaan asianmukaisen luvan yhdistys voi toimeenpanna huvitilaisuuksia, tapahtumia, arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä.

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäseniä voivat olla maaseudun kehittämistyöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle vuotuisen, yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu määritellään erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenille.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenet maksavat yhdistykselle vuotuisen, yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Yhdistyksestä erottamisesta päättää hallitus.

5 § Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.
Hallitukseen valitaan 10–16 jäsentä. Yhdistyksen syyskokous nimeää näistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Syyskokous valitsee kullekin hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksityisen sektorin sekä kuntien tai muun paikallisen julkisen tahon edustajista.

Hallituksen kokoonpanon on oltava maantieteellisesti edustava suhteessa toimialueeseen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Erovuoroisuus ratkaistaan hallitusta ensikertaa valittaessa arvalla. Valittaessa hallituksen jäsen toisen sijaan kesken toimikauden valitaan uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinainen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa työryhmiä erilaisia valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä varten. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Hallitus voi nimetä sihteerin ja taloudenhoitajan muista kuin hallituksen jäsenistä.

Hallitus voi palkata yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muuta henkilökuntaa.

Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin henkilökohtaisen varamiehen. Yhdellä varsinaisella ja yhdellä varatilintarkastajalla on oltava HTM, KHT tai JHTT pätevyys.

6 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, aina kaksi henkilöä yhdessä.

7 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa.

Syyskokous on pidettävä lokakuun loppuun mennessä. Siinä valitaan seuraavalle kalenterivuodelle hallituksen varsinaiset jäsenet ja nimetään näistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valitaan hallituksen henkilökohtaiset varajäsenet, tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä sekä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä, jäsenmaksujen suuruudesta ja ilmoituslehdistä.

Vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös, kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Yhdistyksen kokouksissa voidaan käsitellä myös hallituksen esittämiä muita asioita ja yhdistyksen jäsenten esille ottamia asioita ottaen huomioon yhdistyslain 24 §. Asiat, jotka jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on toimitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kyseistä kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa enintään kahta yhteisöä. Henkilökohtaista ääntä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kirjeellä jäsenelle tämän yhdistykselle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

10 § Yhdistyksen varojen käyttäminen sen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.