LOISTO 2014-2020

Kehittämisohjelma Ravakan maaseutualueille on laadittu yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Loistossa määritellään minkälaista kehitystä Ravakan alueella tehdään. Loisto linjaa myös sen, miten maaseudun kehittämisrahat Ravakan alueella pyritään käyttämään.


Loisto pähkinänkuoressa


Loiston rahoituskehys vuosille 2014-2020 on 4,2 miljoonaa euroa.
Rahoitushaku käynnistyy huhti-toukokuussa Hyrrän auettua.

Painopisteet ovat:
 • Työtä Tekeville
 • Aktiivisesti Arjessa
 • Ympäristö, jossa elämme
 • Aineeton pääoma ja Kulttuurien kohtaaminen

Läpileikkaavat teemat ovat:
 • Osaaminen
 • Innovaatiot
 • Kumppanuus
 • Kansainvälisyys

Leader-tukia haetaan alueen Leader-ryhmän kautta. Leader-ryhmä myös auttaa hankkeen jatkokehittelyssä ja jäsentelyssä sekä hanketeknisissä asioissa.


Painopisteet ja teemat
Strategiassa on painopisteitä ja teemoja. Kaikessa toiminnassa korostetaan yhteiskuntavastuullisuutta. Lisäksi lapsiin ja nuoriin kohderyhmänä sekä toteuttaja kiinnitetään erityishuomiota.

Työtä Tekeville

 • Uusiutuva energia ja biotalous
 • Lähi- ja luomuruoka
 • Palvelut, matkailu ja luovat alat
 • Yrittäjyyttä ja innovaatioita
 • Eri elinkeinoalojen kehittäminen
 • Aloittamista, kehittämistä ja uuden kokeilua tuetaan
 • Yritysverkostojen ja -yhteisöjen syntyä edistetään
 • Yrittäjyyden edellytyksistä huolehditaan

Aktiivisesti Arjessa

 • Palveluiden tuottamisen uudet mallit ja kokeilut
 • Tärkeä tekijä viihtyvyyden ja vetovoiman kannalta
  • peruspalvelut (rajanveto kuntien tehtäviin)
 • Matkailu
 • Nuoriso
 • Kylä- ja asukastoiminta
 • Lähidemokratia/vaikuttaminen
 • Kokoontuminen, harrastukset ja virkistäytyminen
 • Arjen turvallisuus
 • Asukashankinta

Ympäristö, jossa elämme

 • Yhteisöllistä ja hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa
 • Energiaomavaraisuuden lisäämiseen enrgian säästämiseen ja hiilijalanjäljen ja ilmastonmuutoksen pienentämiseen sekä resurssitehokkuuteen tähtääviä hankkeita
 • Kekseliästä yhdyskuntajätteiden hyödyntämistä, kierrättämistä ja uusiokäyttöä sekä uusia ekologisia palvelutuotannon toimintamalleja ja ekologista liikkumista
 • Ympäristökasvatuksellisia sekä ympäristön ja luonnon arvostusta ja tietoisuutta lisääviä hankkeita
 • Aihepiirin hankkeita, jotka lisäävät toimijoiden vuorovaikusta, yhteisöllisyyttä, rakentavat toimijoiden verkostoja ja levittävät tietoa ja toimintamalleja, kohdistuvat nuoriin tai ylittävät sukupolvirajoja kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Tiedottamista, tiedon popularisointia ja asiantuntijatiedon saatavuuden edistämistä
 • Hankkeita, joissa rakennetaan tai parannetaan luontoreittejä, edistetään luontoharrastusta ja lisätään näiden tunnettuutta
 • Kulttuuriympärstöjen ja niiden rakennuskannan, perinnemaisemien ja maiseman hoitoa ja kestävää käyttöä


Aineeton pääoma ja kulttuurien kohtaaminen

 • Kansalaisten omasta aktiivisuudesta kumpuavaa yhteisöllistä toimintaa
 • Elintarvike-, matkailu-, käsi- ja taideteollisuuden tuotteistaminen
 • Alueen aineettomien arvojen hyödyntämiseen ja saatavuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita
 • Toimenpiteitä, joissa kulttuurista pääomaa käytetään luovassa taloudessa, elinkeinotoiminnassa, paikallisidentiteetin vahvistamisessa ja imagon luomisessa.
 • Toimenpiteitä, joissa levitetään hyviä käytäntöjä
 • Toimenpiteitä, jotka edistävät kulttuuriosaamisen saatavuutta